Nye gravplassvedtekter på høring


Forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter i Søndre Land legges med dette ut på høring, med frist for innspill 1. oktober 2024.

Høring - Forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter i Søndre Land.

Gravplassmyndigheten i Søndre Land kommune sender med dette ut på høring forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter i Søndre Land kommune, Innlandet. Endringene i gravplassvedtektene utløser høring, jfr. forvaltningsloven § 37. Innbyggere og interessenter oppfordres til å delta i høringen, og høringsinnspill kan sendes inn frem til 1. oktober 2024 til post.sondre-land@kirken.no

Høringen sendes spesielt til: Søndre Land kommune, Søndre Land menighetsråd, Skute menighetsråd, Fluberg menighetsråd, Prosten i Hadeland og Land og Hamar bispedømme. Den publiseres på kirkens hjemmeside,  facebook og med en annonse i Oppland Arbeiderblad. Etter behandling av innspill vil den endelige forskriften vedtas av Søndre Land kirkelige fellesråd og sendes til godkjenning hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Gravplassmyndigheten har vedtatt forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter for Søndre Land kommune. Gravplassene i Søndre Land kommune er underlagt Søndre Land Kirkelige fellesråds myndighetsområde.

Grunnlag for høring.

Forskrift om gravplassvedtekter er lokale og gjelder for Søndre Land sine gravplasser. Forskriften gir bestemmelser for ulike forhold på gravplassene som bl.a. gravplasstilhørighet, feste av grav, gravminner, plantefelt, osv.

Ved endringer i forskriften, skal gravplassmyndighet påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes og at berørte parter skal gis anledning til å uttale seg, jfr. Forvaltningsloven § 37. Det er endringer i krav om hvordan forskrift om gravplassvedtekter skal utformes og kunngjøres. Søndre Land kirkelige fellesråd har valgt å legge hele forskriften ut på høring siden hele forskriften er endret i revisjonsarbeidet for å være i samsvar med nye krav.

På vegne av Søndre Land Kirkelige fellesråd

Hov, 17.06.2024

Hilde Anett Myklebust Lunde

Kirkeverge i Søndre Land


Utkast til Forskrift om gravplassvedtekter, Søndre land kommune, Innlandet

Fastsatt av Søndre Land kirkelig fellesråd 23.04.2024 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21første avsnitt, § 8 første avsnitt og § 14 første avsnitt og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a fjerde avsnitt.

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark …… (dato), jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 første avsnitt.

§ 1. Definisjoner

Gravplassmyndighet: Søndre Land kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Søndre Land kommune, jf. Gravplassloven med forskrifter.

Fester: Den som er ansvarlig for grav.

Festegrav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift.

Festetid: Den tiden det er inngått avtale om bruk av en grav mot betaling av avgift.

Frigrav: Grav det ikke skal betales festeavgift for.

Urnegrav: Grav kun for askeurner med plass for fire urner.

Kistegrav: Grav for kiste.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Anonym minnelund: Gravfelt for urnegraver hvor bare gravplassmyndigheten kjenner gravens plasse-ring. Gravfeltet har et felles minnesmerke med beplantning uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Gravminne: Gravstein

§ 2. Ferdsel på gravplassene

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 annet avsnitt. Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 3 . Gravplasstilhørighet

Avdøde personer bosatt innen kommunen skal som hovedregel begraves på den gravplassen de sokner til, eller som de selv ønsket å ligge gravlagt på. Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i annen kommune mot slutten av sitt liv betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere – og har rett til fri grav så lenge graven er tilvist.

Ved plassmangel kan det anvises gravsted på annen gravplass.

På Skute gravplass kan bare de som sokner dit, feste nytt gravsted.

For bosatte utenfor kommunen kreves det avgift til dekning av faktiske utgifter.

§ 4. Fredningstid

Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år, med følgende unntak: Felt A i Hov har en frednings-tid på 50 år. Alle steder kan brukes som urnegraver.

For de som ikke har bopel i Søndre Land kreves det dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Etter fredningsperioden kan en grav festes dersom den er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården.

I god tid før fredningstiden/festetiden er ute, skal festeren varsles. Er festeavgift ikke betalt innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegåren.

Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke av kirkelig fellesråd.

§ 5. Feste av grav med mer

En grav skal bare ha én fester. Ingen kan forhåndsfeste en grav. Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste (reservere) en grav ved siden av avdøde. I spesielle situasjoner kan fellesrådet gi anledning til at det festes flere graver.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Det er plass til fire urner i en urnegrav. Det kan også gravlegges urner i en kistegrav og i en kistegrav er det plass til åtte urner.

Ønskes en grav tatt i bruk, må festerens/den ansvarliges samtykke innhentes. Kan slikt samtykke ikke innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.  I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. 

Fester plikter å melde adresseforandring.  

§ 6. Urner

Urner kan bare settes ned når ansatte hos gravplassmyndigheten er til stede.

§ 7. Grav og gravminne

Gravplassbetjeningen rydder graven senest to uker etter gravlegging. Tilsåing vil ikke skje før etter at graven har sunket.

Dersom gravminnet skal stå i eller i kanten av den benyttede graven, kan det ikke settes opp før jordmassene i graven har sunket. På grav som er tatt i bruk i vinterhalvåret (1. november – 30. april) kan grav-minnet settes opp først etter 1. september.

På grav som er tatt i bruk i perioden 1. mai til 31. oktober, kan gravminnet først settes opp etter at telen har gått det påfølgende år.

Tekst, bilde, dekor og symbolbruk skal være sømmelig.

Til gravminnet og fast tilbehør kan bare brukes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirke-gården.

Det er ingen plikt, men en rett å sette gravminne på graven. Det er kun tillatt med ett gravminne på hvert festet gravsted.

Forskriftene til gravferdsloven § 23 angir maksimumsmål og –vekt på gravminner.

Bedplate og gravminnets fundament skal ikke henge sammen.

Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminne skal monteres på anvist plass.

Næringsdrivende kan bare ta bort og sette opp gravminne på snøbar bakke.

Fester av graven er eier av gravminnet og er ansvarlig for dette. Fester har ansvar for å rette opp grav-minnet når dette er nødvendig (for eksempel etter teleløsning) og er ansvarlig for at det ikke utgjør noen fare, er i forfall eller til sjenanse for de som ferdes på gravplassen.

Dersom vedtektene ikke følges, kan gravminnet legges ned eller tas bort.

Når nødvendig arbeid på gravplassen utføres, har gravplassenes ansatte anledning til å flytte eller legge ned gravminner mens dette arbeidet pågår – dette kan for eksempel være ved opptak av grav.

§ 8. Plantefelt

Foran gravminnet har fester anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn 60 cm. Det kan heller ikke stikke lengre fram enn 60 cm. fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Dersom det ikke er ønskelig med plantefelt, eller dette ikke stelles, skal hele graven tilsåes.

Utsmykning i plantefeltet – så som lykter, blomstervaser, fugler, engler eller lignende skal ikke være fastmontert – disse skal være løse slik at de kan flyttes ved behov.

Lette gravlykter i plast med metallokk er ikke tillatt. Lokkene kan spres med vind og  fugler og være til skade for beitedyr eller vilt.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller løse runde steiner. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring.

Det tillates liggende bedplate foran gravminnet. Bedplaten må være i flukt med terrenget rundt og kan ikke være større enn plantefeltet. Blir platen ødelagt ved normal drift av gravplassen har ikke Søndre Land kirkelige fellesråd noe erstatningsansvar.

Området på baksiden av gravminnet og ellers utenom plantefeltet skal være fritt for gjenstander. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet. Det er festers ansvar å klippe graset rundt gravminnet og plantefeltet.

§ 9. Plantemateriale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart..

§ 10. Stell av grav

Enhver gravansvarlig eller fester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av gravansvarlig eller fester, eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Gravansvarlig eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Gravansvarlig eller fester kan inngå avtale med kirkelig fellesråd eller den som gis tillatelse til det etter § 13, om beplantning og stell av grav samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet. Slik avtale fritar ikke gravansvarlig eller fester for det ansvar vedkommende har etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 11. Bårerom

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til grav-ferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse fra fellesrådet.

Liksyn kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden.

§ 12. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig felles-råd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Næringsvirksomhet skal skje mandag til fredag mellom kl.8 og 16 og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Det skal ikke utføres virksomhet når det foregår gravferd på grav-plassen.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.      

§ 13. Arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 14. Dispensasjon fra vedtektene

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplassloven og gjeldende forskrifter fravike §§ 3 og 4 i vedtektene.

§ 15. Ikrafttredelse og opphevelse av eldre vedtekter

Forskriften trer i kraft 30 dager fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves vedtekter (sett inn eldre vedtekters dato og ev. nummer) for gravplassene i Søndre Land kommune, Innlandet.


Møtedato 04.06.2024 - Søndre Land kirkelige fellesråd

22/24                   Gravplassvedtekter.

Søndre Land kirkelige fellesråd er lokal gravplassmyndighet og skal fastsette vedtekter for gravplassene i kommunen.  Før vedtektene vedtas og godkjennes skal forholdene som vedtektene regulerer være så godt opplyst som mulig. I Søndre Land er vi godt opplyst om grunnforholdene på kirkegårdene, og dette er hensyntatt i forslag til forskrift. Det er noe ulik fredningstid internt i kommunen, og det er godt opplyst for de det angår.

Kirkevergen kan ikke se at vedtektsendringene som er foreslått begrenser rettigheter knyttet til bestemte graver, og mener de foreslåtte høringsinstanser er dekket i forslag til vedtak. Likevel legger vedtaket opp til at enkeltpersoner kan komme med innspill innen høringsfristen. Kirkevergen mener at kravet om vurderinger og utgreiinger er hensyntatt på det viktigste punktet rundt fredningstid. 

Det fremgår utfra saksfremlegg, gamle vedtekter og forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter hva som er forskjellene.

Når vedtektene for gravplassene skal til endelige vedtak vil man i saksframlegget utgreie og drøfte eventuelle synspunkt som er kommet frem i høringen. Vedtektene har mange likheter med de tidligere vedtektene, men er mer omfattende og inneholder noe nytt. Forslag til vedtekter følger gravplassloven og gravplassforskrift. Etter at høringsinnspill er vurdert og endelige vedtekter er vedtatt av Søndre Land kirkelige fellesråd, samt godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal disse kunngjøres.

 Departementet har i rundskriv Q-05/2022 lagt til grunn at hovedregelen om kunngjøring på Lovdata gjelder, og plikten til å kunngjøre gravplassvedtekter på Lovdata vil gjelde for alle nye og endrede vedtekter. Departementet oppfordrer videre i rundskriv Q-05/2022 den lokale gravplassmyndigheten til å legge ut de lokale gravplassforskriftene på nettsidene sine og å informere om viktige regler og endringer der. Departementet viser videre til at også nettsidene til kommunen kan benyttes for å informere, se kommuneloven § 4-1.

Vedtak:

1. Søndre Land kirkelige fellesråd har i sak 17/24 godkjent forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter i Søndre Land kommune.

2. Forskrift om gravplassvedtekter sammen med saksfremstillingen og de gamle vedtektene sendes til høring hos Søndre Land kommune, Søndre Land menighetsråd, Skute menighetsråd, Fluberg menighetsråd, prosten i Hadeland og Land og Hamar bispedømme. Høringsfrist 1. oktober 2024

 3. Høring for enkeltpersoner som berøres annonseres på kirkens hjemmesider, facebook og annonse i Oppland Arbeiderblad. Høringsfrist 1. oktober 2024

 4. Søndre Land kirkelige fellesråd gjør endelig vedtak innen 1. november 2024, og forskrift om gravplassvedtekter sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for godkjenning.

 


Her kan du se de gjeldende gravplassvedtektene, vedtatt i 1993:

Tilbake